Thông tin cổ đông

Năm 2019 22/07/2019 Báo cáo thường niên 2018 Download 26/01/2019 Báo cáo tình hình quản trị công ty niêm yết năm 2018 Download Năm 2018 17/08/2018 Báo cáo quản trị công ty niêm yết 6 tháng đầu năm 2018 Download 24/04/2018 Báo cáo thường niên 2017 Download 26/01/2018 Báo cáo tình hình quản trị công […]
Năm 2018 28/04/2018 Quy chế nội bộ về quản trị công ty Download 28/04/2018 Điều lệ công ty CPTP Lâm Đồng Download   Năm 2015 15/07/2015 Điều lệ công ty Cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng ngày 15 tháng 07 năm 2015 Download   Năm 2014 22/09/2014 Quy chế công bố thông tin Download 17/09/2014 […]
NQ HDQT gia han hop DHDCD 2023Năm 2019 02/08/2019 Biên bản bầu trưởng ban kiểm soát 2019 Download Bảng cung cấp thông tin – Phạm Thị Thu Hiền Download Bảng cung cấp thông tin – Mai Thị Thương Huyền Download 22/07/2019 Thông báo tiếp nhận đơn từ nhiệm HĐQT Download Đơn xin từ nhiệm thành […]
Năm 2019 12/08/2019 Nghị quyết lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 Download 29/07/2019 Biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên 2019 Download 29/07/2019 Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2019 Download Năm 2018 28/04/2018 Biên bản Đại hội cổ đông 2018 Download 28/04/2018 Biên bản […]
Năm 2019 14/06/2019 Quyết định triễn khai tổ chức họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Download Năm 2018 19/12/2018 NQHĐQT- Kết quản sản xuất-kinh doanh 6 tháng 2018. Dowload 24/09/2018 Nghị quyết lựa chọn dịch vụ kiễm toán báo cáo tài chính năm 2018 Download 15/08/2018 NQ HĐCĐ thông qua kết […]
Năm 2019   26/07/2019 Báo cáo tài chính quý I năm 2019 Download Báo cáo tài chính hợp nhất quý I năm 2019 Download Giải trình lợi nhuận quý I năm 2019 Download 02/07/2019 Báo cáo tài chính hợp nhất 2019 Download 02/07/2019 Giải trình lợi nhuận sau thuế hợp nhất năm 2018 Download 02/07/2019 […]
Hầm vang Đà Lạt 18006081